Ai là người khác biệt nhất trong số những người này?

George Washington, Sherlock Holmes, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Napoleon Bonaparte, và Hoàng đế Nero. Câu hỏi: người khác biệt nhất là ai?

Bắt Đầu

Loading...
Lên