Phản ứng của bạn khi gặp người yêu cũ như thế nào?

Khi gặp lại người yêu cũ bạn sẽ nói gì?

Liên kết với tài khoản facebook để xem kết quả

Bắt Đầu

Loading...
Lên