Trạng nguyên nào của nước ta nổi danh với giai thoại “đuổi giặc Mông Cổ bằng một viên đá”?

Trạng nguyên nào của nước ta nổi danh với giai thoại “đuổi giặc Mông Cổ bằng một viên đá”?

Bắt Đầu

Loading...
Lên